Gözleg netijeleri

Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Sözlük makalasy döredeniňizde aşakdaky şablonlardan peýdalanyp bilersiňiz:
Başlangyç şablon.
Awçy peýkam atdy.
Nepesiň özünden göwni hoşdy.
Ahaw halypa! Ugur hanjak?.
Arassa howa şähdiňi açýar.
Möjek sürüsi gazaply hüjüm etdi.
Gyşyna we tomsuna iýilýär.
GDA ýurtlary.
Arçyn hezil edip güldi.
Tüweleme, sen düşbüje ekeniň.
Kempir ökjäni göterdi.
Akpamygyň ýedi dogany bardy.
Başga bir dil saýlaň


Iňlisçe:
Nemesçe:

Talaba gabat gelýän hiç hili netije ýok.

Çeşmesi: "https://tk.wiktionary.org/wiki/Ýörite:Search/dekabr"