Şablon:baş sahypa - hosh geldiniz

Wikisözlük saýtyndan
Jump to navigation Jump to search
     
Хош гелдиңиз!

Түркмен дилиндәки ВикиСөзлүге хош гелдиңиз! ВикиСөзлүк көп дилли сөзлүкдир. Әхли киши бу сөзлүге тәзе сөз гошуп я-да өң бар болан сөзи үйтгедип билер.

Гаралама сахыпасында өврененлериңизи сынамага мүмкинчилик бардыр. Агза болуп-болмазлык ислеге баглы. Эгер агза болмаздан гошант гошсаңыз ИП номерлериңиз гөрүлҗекдир. Шу себәпли агза болмагыңызы маслахат берйәрис. Гелиң, хәзириң өзүнде агза болуп ВикиСөзлүге гошантларыңызы гошуң.

 
Хәзирки вагтда җеми макала саны: 4 675 +