Mazmuna geçiň

agşam

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Günüň ýaşan çagy, gündiz gutaransoň gije bilen aralykdaky wagt.
[2] Şol wagtda geçirilýän jemgyýetçilik ýygnanyşygy.

Agşam – Gündiziň gutaryp, öz ornuny ýaňy gijä beren, heniz ýagtylygyň doly tümlüge geçip ýetişmedik wagtyna agşam diýilýär. Ol reňki bildirýän ak diýen türki we şam diýen pars sözleriniň birikmeginden emele gelipdir. Ak (a:k) we şam (şa:m) sözlerindäki uzyn a soňra gysgalypdyr. Çeşmesi: S.Atanyýazow, Türkmen diliniň sözköki (etimologik) sözlügi. Aşgabat, "Miras" 2004.

Söz düzümleri:

[1] Agşamyň haýyrly bolsun.